Минпроект ЕАД


Проучване, инвестиционно проектиране, конструиране, научни изследвания, инженеринг, консултантска дейност, експертизи, маркетинг, супервизия в областите: добив на въглища и други полезни изкопаеми; брикетиране; инженерна геология и хидрогеология.