Мери-7 ООД


Фирмата се занимава с:  Търговия с химикали и лабораторна стъкларияИзследвания на замърсяването на водите, почвите и растителносттаВземане на средна проба за анализ на руди, концентрати, химични продукти и други суровини и материали по БДС и ISO. Фирмата разполага с лицензирани независими експерти по ОВОС за отделни компоненти на околната среда и експерт-консултанти по химия, геохимия, геология, биология (вкл.микробиология), лесовъдство, сондиране и др.