Мариннови ЕООД


Мариннови ЕООД осъществява производството си в собствена база, находяща се в с. Щръклево, общ. Русе.

Отглеждането на животните и производството на месо и колбаси се осъществява при стриктното спазване на всички действащи в страната и хигиенни и санитарни нормативни изисквания. Месодобивната дейност се извършва с техника, гарантираща хуваннното отношение към животните.

Кланничния пункт и цеха за преработка на месото отговарят на всички европейски ветеринарно- санитарни стандарти. Предприятието е с лиценз № BG1841023 EO и също дава право на осъществяване на трговска дейност в целия Европейски съюз.

Като едно съвременно месодобивно, месопреработвателно и месоразпространително предпприятие Мариннови ЕООД влага непрестанни усилия и средства за гарантиранне на качеството на произвежданите продукти. Внедрени са Система за добри производствани практики (ДПП), Система за самоконтрол, основаваща се на анализ на опасностите и контррол на критичнните точки (НАССР), Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на храните в съответствие с межддународните стандарти.