"линк" ЕООД


„ Линк „ ЕООД от състава на „ Имотен център Русе” изпълнява обследвания на стоманобетонови конструкции по безразрушителен метод – за наличието, диаметъра и разположението на армировката в бетона, и за якостта на бетона. Услугата се изпълнява с уредите Ferroscan PS 200 и склерометър SilverSchmidt. Специалистите с пълна проектантска правоспособност извършват и експертизи за установяване годността на дадена конструкция, възможно е да изпълнят и моделен анализ за сеизмичното поведение на същата.

Горните услуги са приложими при извършване на предварителна оценка за проектиране на надстройки на съществуващи сгради, при преустройства с промяна предназначението на стари сгради, изпълнени преди действието на Правилата за антисеизмично строителство, при обследването на сградите във връзка със съставянето на енергийни паспорти и технически паспорти на сградния фонд.