Лестар АД


Придобиване на права по концесии и лиценз за търсене, проучване, добив и преработка на минерални суровини. Сервизна дейност и търговия с минерални и енергийни суровини и метали. Строеж и експлоатация на обекти. Маркетингова и инвестиционна дейност. Придобиване и разпореждане с авторски права, лицензии, патенти, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау.