Легамакс Акаунтинг ООД


Счетоводна кантора Легамакс Акаунтинг ООД

Предлага:

- безплатна регистрация на фирми (клиентът заплаща само дължимите държавни такси) ;

- абонаментно счетоводно обслужване , което включва :  

1.       обработване на покупни и продажни фактури за месеца;

2.       изготвяне на дневници за покупките, продажбите и справка- декларация, съгласно ЗДДС;

3.       обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;

4.       обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството;

5.       начисляване на амортизации;

6.       изготвяне на ДАП и САП;

7.       обработка  на документи за командировка и изготвяне на авансов отчет

8.       водене на касова книга за разходите в брой

9.       обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството /договори за наем, договори за юридически услуги, застрахователни договори и др/;

10. подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП;

11. Изготвяне на платежни документи  за данъци по ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и други закони

12. Изготвяне и подаване на  Интрастат декларации;

13. Изготвяне и подаване на VIES декларации;

14. Изготвяне и подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;

15. Изготвяне и подаване на декларации, съгласно ЗМДТ;

16. Изготвяне и подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ;

17. Изготвяне и подаване на декларации, съгласно ЗКПО

18. Изготвяне и подаване на декларации, съгласно Закона за акцизите

19. Изготвяне на заявления в НАП за липсата или наличието на вземания и задължения;

20. Изготвяне на документи , които следва да се заверят от НАП и НОИ;

21. Изготвяне на документи за регистрация в  Инспекцията по труда

22. Подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки в случай на кандидатстване от страна на клиента за банков кредит

23. Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента , за неговото отчитане;

24. Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента;

25. Изготвяне на справки към НСИ

26. Изготвяне на документи за НАП  относно регистрацията на касови апарати

27. Изготвяне и подаване  на документи за регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС;

  28.         Изготвяне на трудови досиета на работници и служители, което включва :

28. 1.     изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към трудовите договори от екип компетентни юристи, с цел максимална защита на интересите на работодателя и служителите/ работниците

28. 2.     изготвяне на индивидуални длъжностни характеристики на работниците и служителите

28. 3.     изготвяне акт за встъпване в длъжност и други документи

28. 4.     изготвяне на списък с документи, които се изискват от работниците / служителите за назначаване на работа

28. 5.     изготвяне на предложения и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения

28. 6.     изготвяне на УП  на работниците и служителите

29.         изготвяне на платежни ведомости и фишове за заплати

30.         изготвяне на платежни нареждания за заплати, осигурителните вноски и ДОД;

31.         изготвяне и подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

32.         изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;

33.         изготвяне на служебни бележки и декларации необходими на работниците и служителите

34.         регистриране на болничните листове на работниците и служителите и водене на регистър на представените документи при осигурителя за изчисляване и изплащане на парични обезщетения от доо съгласно  чл. 9, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения от ДОО;

35.         изготвяне  и заверяване на трудови книжки на работниците и служителите и водене на Дневник  за издадените трудови книжки  съгласно чл. 1, ал. 5 на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж