Клевман АД


Клевман АД извършва своята дейност чрез:Център за оценяване, в който:· Набираме и подбираме нови членове за екипа Ви;· Оценяваме потенциала на хората – кандидати и членове на екипа Ви;· Извършваме оценка и изготвяме планове за развитие на персонала;Център за обучение, в който:· Изготвяме и провеждаме обучителни програми;· Меки умения (управление на времето и стреса, водене на преговори, комуникация, изграждане на социални мрежи и т.н.);· Мениджърски компетенции (управление на проекти, екипи, мотивация, планиране, взимане на решения и решаване на проблеми и т.н);· Специализирани професионални обучения (умения за продажба, водене на интервюта, обучения за обучители и т.н.);· Коучинг – индивидуални обучения за топ ръководен персонал;Център за консултиране, в който:Провеждаме консултации в областта на човешките ресурси и организационното развитие, например като:· Изготвяне и внедряване на системи (набор и подбор, заплащане, кариерно развитие, адаптация, обучение и т.н.);· Структуриране, оптимизиране преструктуриране, ре инженеринг на бизнес процеси;· Стратегическо управление на човешките ресурси;· Отношения в организацията (култура, конфликти, трудово правни взаимоотношения);· Управление на снабдяването;· Разработване и управление на проекти;· Разработване на системи - ISO 18001, ISO 14001, ISO 9001:2000, НАССР (ISO 26001);· Други консултации по Ваша конкретна заявка.