КД Инвестмънтс ЕАД


КД Инвестмънтс ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акциите на инвестиционно дружество от отворен тип КД Пеликан АД и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа. КД Инвестмънтс ЕАД води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността, грижи се за рекламната и маркетинговата дейност на КД Пеликан АД.