Институт по мелиорации и механизация


Институтът е национален център за научноизследователска дейност, научно обслужване и обучение на земеделски специалисти и фермери, единствен в България се занимава с решаването на комплексни инженеро-агрономически и икономически проблеми на хидромелиорациите, поливното земеделие, управлението и опазването на водните ресурси, механизацията на технологичните процеси в растениевъдството и животновъдството.