Институт на дипломираните експерт счетоводители


Желанието да се създаде на законова основа професионалната организация на независимите одитори в България датира още от 1991 г. Това се постига обаче едва през 1996 г. с приетия на 28 февр.1996г. от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, публикуван в ДВ бр.21 от 1996 г.В чл. 53 се определя създаването на Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)като юридическо лице на самоиздръжка и със седалище София. Определени са и органите на този институт: Общото събрание, Управителния съвет, Контролния съвет и дисциплинарната комисия, като последната се назначава от Министъра на финансите.
Целта на Института е да "организира и ръководи методически и методологически дейността на своите членове и на другите експерт-счетоводители и осигурява упражняването на професията им в интерес на обществото"