Инмат ООД


Добив, преработка и търговия с инертни материали. Преработка на скална маса с мобилни роторни инсталации. Пробивно-взривни работи. Изгребване и транспортиране на пепелина.