Инвестор АД


 Експертни оценки, финансови и бизнес консултации

  Инвестор АД е лицензиран от Агенцията за приватизация оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и цели предприятия. След влизане в сила на Закона за независимите оценители дружеството и неговите оценители са членове на Камарата на независимите оценители и осъществяват дейността си чрез издадените сертификати за оценка на

 •   цели предприятия
 •   недвижими имоти
 •   машини и съоръжения
 •   интелектуална собственост

Експертните оценки, изготвени от Инвестор АД могат да ви послужат при:

 •   апортни вноски в капитала на предприятие
 •   оценка на активите за нуждите на счетоводната отчетност, включително и оценки в съответствие изискванията на МСФО и МСС / Международни счетоводни стандарти/
 •   кандидатстване за ипотечен кредит
 •   покупко-продажба на недвижими имоти – за да сте информирани за ценовия диапазон на избрания от вас имот
 •   отдаване под наем на недвижим имот, за определяне на наемна стойност
 •   застраховане на имущество или при оценка на нанесените щети върху вече застраховано имущество
 •   съдебни дела, като експертиза изготвена от вещо лице
 •   строеж на сгради и изготвяне на таблица за площоразделяне (площообразуване, ценообразуване) и количествено-стойностни сметки
 •   инвестиционни решения за покупка на акции или дялове от предприятия
 •   всички останали случаи в които искате да знаете колко струва това което притежавате или искате да купите

  Консултации

 •   Посредничество при продажба, респективно покупка на недвижими имоти. Ние имаме натрупания опит и знания да посочим индивидуалните характеристики на недвижимите имоти, определящи ги като атрактивни или не, инвестиционният им потенциал и възможността сега или във времето да бъдат реализирани.
 •   Консултации и/или участие съвместно с Вас при предоговаряне и разсрочване на условия по ваши финансови задължения, когато сте затруднени в тяхното обслужване при първоначалния режим и условия. Ние ще ви предложим решения, които съвместно ще защитим по конкретни сделки изискващи индивидуален подход за преструктуриране на задълженията или вземанията чрез частична и/или пълна реализация, замяна или встъпване в дълга на други потенциални клиенти, при проявен инвеститорски интерес към съществуващите обезпечения свързани с конкретната сделка
 •   Финансови и инвестиционни анализи (бизнес анализи и планове) за оценка състоянието на търговски дружества, ефективността на инвестиционни проекти при първоначални или променени условия, оценка на акции (дялове) от капитала на търговски дружества или обособени части. Същите представляват комплексно изследване за финансовата целесъобразност от осъществяване на бизнес интервенция за развитие на фирмения бизнес
 •   Бизнес обосновки съобразени с вашия бизнес при необходимост от оборотни и/или инвестиционни средства, консултираме за оптимизиране на финансовата схема за получаване или издължаване на финансовите ви ангажименти към вашите контрагенти и кредитори. За целите на бизнес обосновките съставяме проформа прогнозни отчети отговарящи на изискванията на българските и/или международни счетоводни стандарти.