Инвестиционен фонд - Marco Polo


Marco Polo Wealth Management Co. извършва инвестиционно управление на капитали. Компанията предлага екпертни съвети в областта на алтернативните инвестиции, планирането и оптимизиране на управлението на имотното състояние. Основен елемент от дейността на Мarco Polo Wealth Management Co. е предлагането на профилирани алтернативни инвестиционни стратегии за състоятелни семейства, индивидуални и корпоративни клиенти чрез Marco Polo Global Hedge Fund. Marco Polo Wealth Management Co. следва формулирана и изградена философия, процес и стратегия на инвестиране, като използва алтернативни инвестициони подходи, целящи висока доходност, при контролиране на риска, присъщ за определени пазари.