Ен Джи Ен ООД


Ние сме една от първите български фирми, заели се с нелеката задача за компетентно оценяване съответствието на произвежданите продукти, базирайки се на принципите на независимост, безпристрастност и коректност.

Поставяйки си тази задача, ние се стремим да помогнем за укрепване на доверието между производители и потребители, прилагайки Европейските директиви за осигуряване безопасността на предлаганите продукти.

“Ен Джи Ен” ООД е създадена като Орган за сертификация на продукти и системи. Регистрирана в Хасковски окръжен съд по фирменно дело № 51 / 2001година.

Ние сме една от първите чисто български фирми, структурирани и работещи съгласно изискванията на Международния стандарт ISO/IEC 17021.

През 2002г. с разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти.

През 2006г. с разрешение на Предстедателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор фирмата е упълномощена като Лице за оценяване на съответствието на играчки.

През 2007г. фирмата е одобрена от Европейската комисия като Нотифициран орган с идентификационен номер NВ 1888 в обхвата на две директиви:

  • Директива за безопастност на играчките 93/68 ЕЕС
  • Директива за строителни продукти 89/106 ЕЕС

Отчитайки спецификата на българския пазар и с цел комплексно обслужване на нашите клиенти, дейността на фирмата е структурирана в две направления:

  • Сертификация на системи за управление
  • Сертификация на продукти.