Енко - Инженеринг" ЕООД


Фирмата извършва измервания свързани с електробезопасност (съпротивление на заземителни уредби, импеданс на контур "фаза-защитен проводник", дефектно токови защити, съпротивление на изолация), измерване параметрите на вентилационни инсталации, изграждане на вътрешни и външни ел. инсталации и мрежи, проектиране. 

Мотото на фирмата е "Коректност, качество бързина".