Енергоконсулт EООД


Енергоконсулт ЕООД извършва разработки за използване на алтернативни енергийни източници. Основен предмет на дейност: Консултации към топлоелектро централи; Развитие на вятърната енергия; Енергийна ефективност.