Елтелком ООД


Проучване, проектиране, изграждане, ремонт и поддържане на: съобщителни и електропреносни мрежи, автоматични телефонни централи и др. “ Елтелком ” ООД – Пловдив развива своята дейност основно в областта на инженеринг, изграждане и поддръжка на електрически трансформаторни постове и подстанции до 20 kV , кабелни мрежи – средно и ниско напрежение, битови и промишлени електрически инсталации. Инженеринг и управление на проектите на телекомуникационната инфраструктура, водоснабдителни и канализационни и отоплителни системи.