Дианапроект


  Дианапроект е проектантско дружество създадено през 1948 г. с предмет на дейност: проучване и проектиране на градоустройствени плано­ве, културно-6uтoвo и жилищно строителство, В и К.