Дезинсект ООД


„ДЕЗИНСЕКТ“ ООД

е вписано в публичната база данни за физическите и юридическите лица, които извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) към Министерство на здравеопазването (МЗ) на Република България под № 60-00-329 / 12.12.2018 г. Експертите на „ДЕЗИНСЕКТ“ ООД притежават над 10 годишен опит в сферата на ДДД услугите. Основната дейност на дружеството е борба с вредителите, причиняващи и разпространяващи заразни заболявания при пълно спазване на изискванията за опазване на околната среда.