Геотехинженеринг ООД


Инженерингови, проектантски и консултантски услуги в областта на геодезията, кадастъра, картографията, пътното, железопътното и хидротехническото строителство, строителството на сгради и съоръжения, минното дело, изработването на общи и подробни устройствени планове.