Георги Живков ЕТ


Дейност в областта на химическата промишленост.