Ви Кънсълтинг


Съдействаме за установяване, стартиране и подобряване на бизнес чрез:Формулиране на визия, мисия и цели на организацията, избор на корпоративна, делова, функционална и оперативна стратегия; изготвяне на бизнес планове и бюджети;Консултиране за подходяща правно-организационна форма на дейността, регистриране на компания, регистриране на промени в дружеството;Организационен анализ и диагностика на състоянието на компанията с конкретни предписания за подобрение;Проектиране/ препроектиране на оптимална организационна структура;Пълно съдействие при реорганизация (преструктуриране);Формулиране на длъжностни характеристики, съобразено с фирмените цели и организационната структура;Разработване на правилник за вътрешния трудов ред; Управление на фирмата в актуална бизнес среда, управление на промяната,Въвеждане на финансова система, показваща реалното финансово състояние в реално време;Планиране и реализация на сливане и придобиване;Независима оценка и изпълнение - покупка и продажба на бизнес;Консултиране и обучение в областта на човешкия капитал, оценка на ефективността на персонала;Team-building обучения чрез преживяване с работа върху проблемни области;Изготвяне на маркетинг и web стратегия;Грижа за имиджа на компанията в Интернет - представяне и защитаване;Изработка на web site чрез избор на дизайн по темплейт.Водени от нашата мисия да подпомагаме организациите да стартират и подобряват бизнеса си, специално разработихме услуги за: частния сектор, неправителствени организации, общини и инвеститори.