Вита-Синд ООД


Пълно счетоводно обслужване на фирми - в сферата на търговията, производството, ресторантьорството, туризма, земеделието, услуги, на земеделски производители и свободни професии:

- Осчетоводяване на първични счетоводни документи на фирмите;
- Съставяне на вторични счетоводни документи;
- Съставяне на счетоводни регистри;
- Изготяне справки, декларации и дневници за покупки и продажби за ДДС и Интрастат;
- Осъществяване на връзка с НАП, НОИ, НСИ, банки и други институции;
- Изготвяне на работни заплати на персонала на фирми;