Висш институт по хранително-вкусова промишленост


  Подготовка на специалисти редовно, задочно и платено обучение с образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по специалностите: технология на храните, технология на напитките, технология на млякото и виното, биотехнология, машиностроене и  уредо-строене, топлотехника, автоматика, информатика и изчислителна техника, стопанско управление, туризъм.Университетът произвежда хранително-вкусови продукти, млечни и месни концентрати от натурални суровини, стандартни образци за физико-химични и медицински измервания.