Високотехнологичен бизнес инкубатор - Габрово


Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово е сдружение с нестопанска цел, в обществена полза. Създава условия за укрепване и самостоятелно развитие на фирми от високотехнологичния сектор. Подготвя и провежда методически мероприятия – пленери, симпозиуми, семинари. Осигурява консултантски и експертни услуги от специалисти и експерти от страната и чужбина.