Би Ем Пи ООД


Партньори в управлениетоБи Ем Пи ООД е компания създадена да предлага висококачествени консултантски услуги в помощ на управлението. Нашата цел е да бъдем Ваши партньори в управлението и като такива ние ще инвестираме, нашето време, знания, опит и средства, за да посрещнете предизвикателствата на икономическата криза.Ние сме екип от професионалисти с дългогодишен опит в сферата на управлението на риска, финансите, фирменото кредитиране, ИТ мениджмънта, информационната сигурност, администрирането на мрежи и системи, управлението на проекти и др.Нашите услуги включват консултации по управлението на риска, управление на проекти и финансиране по оперативните програми на ЕС.Управление на риска.Непрекъснато променящите се пазарни условия, засилената конкурентната среда, както и негативното влияние на икономическата криза налагат прилагането на надеждна и всеобхватна система за управление на риска. Навременното идентифициране, коректното измерване и прецизното управление на рисковете, както и изграждането на надеждна вътрешна контролна среда, са елементите на съвременната система за управление на риска.Ползите за компанията от внедряването на система за управление на риска се изразяват в:Значително ограничаване на негативните влияния на пазарната среда;Повишаване на ефективността при управлението и разпределението на ресурсите;Подобряване на управлението и контрола на връзките с доставчиците и клиентите, съответно подобряване на изпълнението на доставките и събираемостта на вземанията;Намаляване на загубата от операционни събития;Значително повишаване на доверието на инвеститорите, клиентите и доставчиците към компанията.Ние ще Ви помогнем да идентифицирате, и оцените рисковете, на които е изложена вашата компания. Съвместно ще изработим стратегия и политики по групи рискове, а ако е необходимо, ще изработим и внедрим цялостна система за управление риска. Провежданите от нас обучения ще повишат корпоративната култура на Вашите служители и мениджъри по отношение на управлението на риска.Нашите услуги в областта на управление на риска включват:Картиране на риска по бизнес процеси и оценка на текущите нива на риск;Разработване на системи за фирмена и информационна сигурност;Разработване на рискова стратегия и политика за управление на риска;Разработване на организация на процеса за управление на риска, включително функционални и длъжностни характеристики на участниците в процеса;Изграждане и внедряване на цялостна система за управление и контрол на риска;Провеждане на обучения по управление риска.Основните рискове, обособени в четири големи групи включват:Управление на стратегическите рискове свързани с корпоративното управление, планирането и управлението на ресурсите, динамиката на пазара, взаимоотношенията с инвеститорите и др.;Управление на оперативните рискове свързани с продажбите и маркетинга, създаването на продукти, управлението на доставките, хората/човешките ресурси, информационните технологии, фирмената сигурност, непрекъсваемостта на дейността, материалните активи и др.;Управление на финансовите рискове в т.ч. пазарен, ликвиден, кредитен, капиталов риск;Управление на нормативните рискове: правен риск, етичен кодекс, регулаторен риск, счетоводство и данъци;Управление на проекти.В следствие голямата динамика в бизнеса през последните години, както и от глобализацията и масовото навлизане на комуникационни и информационни технологии, все повече дейности се управляват като проекти. Управлението на проекти, се наложи в области като инженеринг, строителство, развой, консултиране, ИТ и т.н. Използването на структурирани методи за управление на проекти (като PRINCE2) осигурява контрол върху финанси, задачи, ресурси, информация, качество и риск, и гарантира довеждането на всеки проект до успешен край.Ползите за компанията от използването на структурирани методи за управление на проекти се изразяват в:Навременно, в рамките на бюджета и контролирано осъществяване на проекта;Прозрачност, ясно разпределение на отговорностите и възможност за оценка на постигнатото на всеки етап от управлението на проекта;По-ефективно управление на ресурсите на компанията. Не се налага назначаването на допълнителен персонал, скъпо обучение и/или закупуването на специализирани програмни продукти, който няма да са необходими след приключването на проекта;Нашите услуги включват:Управление на проекти с използване на съвременни структурирани методи и системи;Провеждане на вътрешно-фирмени обучения на участниците в процеса на управление на проекта.Финансиране по програми на ЕС.Предвид силно ограничените към момента източници за финансиране, участието в европейски проекти и програми ще Ви помогне да реализирате своите бизнес цели, като използвате безвъзмездно предоставени средства. Би Ем Пи съвместно със своите партньори ще Ви помогне да се ориентирате за възможностите за финансиране, да подготвите и реализирате успешно своя проект.Ползите за компанията от използване на финансиране по оперативните програми на ЕС са безспорни. С финансовата помощ по програмите Вие можете:Да внедрите иновативни продукти, услуги или бизнес модели;Да модернизирате технологиите и управлението на предприятието;Да използвате висококачествени информационни и консултантски услуги;Да повишите ефективността на производството и пазарното представяне на Вашата компания.Нашите услуги в областта на финансирането по оперативните програми на ЕС са съсредоточени в:Първоначално консултиране и ориентиране за възможностите за кандидатстване по европейските програми;Изготвяне на SWОT анализ на инвестиционния проект;Изготвяне на анализ на разходите и ползите (Cost/Benefit Analysis);Анализ на чувствителността и риска на проекти надхвърлящи 5млн. евро;Изработване на бизнес-план за кандидатстване пред финансиращи институции;Нашите клиенти са големи и средни компании, работещи в сферата на производството, услугите, ИТ и високите технологии, както и към общините и държавния сектор.Ние вярваме, че дългосрочното партньорство се изгражда върху доверие, взаимна полза и коректни отношения.