Бизнес Едюкейшън Клуб


Бизнес Едюкейшън Клуб /бизнес обучение и квалификация/ е специализирана в провеждането на бизнес-тренинги, обучения и семинари за корпоративния бизнес и държавната, общинска и областна администрация. Нашата работа се отличава с актуалност на темите, експертност на лекторите, изключително добра организация и преференциални цени. През 2009 г. Business Education Club организира отворени обучения, курсове и пътуващи семинари за специалисти по ЗОП, човешки ресурси, счетоводители, юристи, адвокати, интрастат оператори и др.Бяха проведени курсове за структури на Министерство на правосъдието, Столична община, НЕК, община Своге, община Несебър, Захарни заводи гр. Г.Оряховица; за клиенти на водещи одиторски фирми, за юристи и счетоводители /Тунис/ и др. Т Е М И /с разработени програми/:1. Актуални промени в трудовото законодателство.2. Нови моменти в социалното и здравно осигуряване през 2009 г.3. Акценти при пенсиите, свързани с трудовата дейност.4. Представяне на промените в ЗОП, ППЗОП и Наредбата за възлагане на малките обществени поръчки.Основни въпроси при подготовката и провеждането на обществените поръчки, изготвяне на вътрешни правила. Изисквания и затруднения на възложителите.5. Нарушенията в областта на обществените поръчки. Практически проблеми и дискусия. Коментари и отговори на въпроси на участниците 6. МСФО и промени в МСС, приложими за 2009г.7. Новото в данъчното облагане и актуални въпроси за 2009 год. Промени в МСС и МСФО.8. Промени в Граждански процесуален кодекс.9. Превенция на застрахователните измами.10. Маркетинг на застрахователни продукти.11. Разработване и управление на проекти по ОП „Човешки ресурси”.12. Влияние на лоялността на служителите върху финансовите резултати.13. Лидерство за ефективни екипи.14. Управление на конфликти чрез водене на преговори.15. Ефективна комуникация. Умения за справяне с конфликти.16. Преодоляване на безпокойството и справяне със стреса.17. Управление на кризи. Стратегии за работа в условия на криза. По заявка на клиенти БЕК разработва конкретни програми по зададена тема и организира обучения на място.