Бели Вит


Обектза производство на храни на зърнена основа. Обект за производство на трайни и нетрайни сладкарски изделия.