Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив


Басейновата дирекция е държавна администрация към Министерство на околната среда и водите, която подпомага директора на басейновата дирекция при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.