Арх Ка - Екатерина Димитрова ЕТ


ЕТ Арх Ка - Екатерина Димитрова е фирма с предметна дейност проектиране и консултантска дейност:изготвяне на частични изменения на подробни устройствени планове;извършва процедури по проектиране на селскостопански земи за други дейности;изготвя идейни и технически инвестиционни проекти за всякакви жилищни, обществени и производствени сгради.