Архитекгурно бюро "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД


АРХИТЕКТУРНО БЮРО "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД

Архитектурно бюро "КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД гр.Пловдив е създадено с цел създаването на проекти за сгради и съоръжения с висока архитектурно - художествена стойност. В състава му влизат 4 /четири/ активно работещи архитекти с пълна проектанска правоспособност и около 30 /тридесет/ сътрудници от различни специалности.

Архитектурното бюро е изготвило множество проекти с много високо качество и с отлични технико-икономически показатели.Някои от обектите все още са в процес на изграждане, а други са приети в редивна експлоатация без забележки.През годините след 2000 г. архитектурното бюро "Колорит проект" ООД се утвърди като едно от водещите на територията на гр.Пловдив. Бяха изготвени редица проектни решения в областта на градоустройството, промишлените сгради, обществените сгради, жилищните сгради и архитектурния дизайн. При разработването на проектите се прилагат най-съвременни методи и технологии на съвременно равнище. Високата квалификация и коректност допринасят за доброто име, с което архитектурното бюро "Колорит проект" ООД се ползва сред клиентите и фирмите, работещи в строителния бранш. За оценка на дейността на бюрото недвусмислено говорят визуализациите на част от проектираните и в процес на изграждане сгради.

ДЕВИЗ : ВСЯКА ИДЕЯ - РЕАЛНОСТ

"КОЛОРИТ ПРОЕКТ" ООД - архитектурно бюро 

- Архитектура

- Градоустройство 

- Строителни конструкции 

- Интериори

- Архитектурен дизайн

- Консултации

- 3D моделиране и фотореалистични изображения

 

 

- Електроинсталации

- Водоснабдяване и канализация

- Отопление и вентилация

- Технологични проекти

- План за безопасност и здраве

- Вертикална планировка и благоустрояване на терена