Анемоне ЕООД


Инвентаризация на горски ресурси и биоразнообразието. Лесоустройствени, ловоустройствени и паркоустройствени проекти, планове и програми. Планове за управление на защитени територии. Оценка на гори и земи от горския фонд. Маркиране на насаждения и изготвяне на съпътстваща документация. Консултиране и подготовка на документация (социално-икономичаски обосновки, бизнеспланове, тръжни досиета, проектно-сметна документация и др.) за кандидатстване по програма САПАРД.