Алфа Софт ООД


Алфа Софт ООД - град София | Реклама

Алфа Софт ООД още със създаването си през 1998 г. се е пионер в сферата на разработването на професионален митнически софтуер в България. Нейните служители притежават богат опит, натрупан при разработването на ядрото на Българската Интегрирана Информационна Система (БИМИС) и предшестващата я АИС-М. През всички тези години мениджърският екип на Алфа Софт ООД задълбочено изследва митническата практика и законодателство в България като отчита тенденциите и насоките на провежданите държавни реформи в тази област. Целенасочеността и системният подход са в основата на всички дейности, извършвани в Алфа Софт ООД.Независимо от размера на нужните за постигането на перфектни резултати инвестиции, за да създаде максимално удовлетворение и комфорт на клиентите си, Алфа Софт ООД избира най-съвършените към конкретния момент инструменти за писане на своите продукти. Това превръща нашата организация в обществено отговорна компания, която никога не си позволява каквито и да е компромиси с качеството на продукта.Винаги актуален и адекватен на българската митническа действителност, предлаганият от Алфа Софт ООД програмен продукт Алфа Агент за обработка на митнически документи превръща фирмата в безспорен лидер на българския пазар за митнически информационни продукти.Визия за фирмата:Ние не сме просто производители на софтуер. Ние осигуряваме нашите клиенти със съдържание. Истинското ни призвание е непрекъснато да помагаме на клиента да се ориентира в многообразието от съществуващи бизнес процеси. Да създаваме по-лесни начини за скъсяване, актуализиране и ускоряване на растящите информационни потоци.Грижата за клиента е центърът, около който са съсредоточени всички усилия на Алфа Софт ООД при проектирането, изграждането, настройката и поддържането на фирмените продукти. Още със създаването на фирмата, мениджърският състав решава да заложи на клиентите, като основен ориентир при определяне насоките на фирмената дейност. Алфа Софт ООД държи винаги да се проявява като компетентен, коректен и сигурен партньор. Да изпълнява поетите ангажименти професионално, коректно и в срок.Aлфа Агент^ е специализирана информационна система за осигуряване дейността по подготовката, контрола и издаването на митнически, външнотърговски и транспортни документи, позволяваща едновременна обработка на няколко документа в интегрирана среда. Алфа Агент^ поддържа вътрешна нормативна уредба, като предоставя информация по тарифни позиции за задължителните и забранителни документи, възможни преференции, квоти, акцизи и др.Модул "Митническо складиране":поддържа информация за стоки, поставени под режим Митническо складиране в повече от 1 митнически складсъздава и поддържа регистър на артикулитеиздава на документ за заприходяване/изписване на стоките в/от митническия складизготвя на ЕАД за въвеждане или изписване чрез автоматично копиране на данните от складовата бележкаизвършва прецизно следене на наличностите на стоките в митническия складизготвя на необходимите месечни справки по наличности, по ЕАД, материална отчетност по ЕАД и по артикули към датаМодул "Активно усъвършенстване":поддържа вътрешнофирмен регистър на разрешенията за Активно усъвършенстванесъздава и поддържа регистър на артикулите и компенсаторните продуктиадминистриране на разходните норми за производство на компенсаторния продуктвъвеждане на постъпващите вносни материали под режим АУ и съсдаване на ЕАД за временен вноссъздаване на поръчки за компенсаторни продуктиследене на статуса на поръчкатаизписване на компенсаторни продукти и съсдаване на съответните митнически документиизготвяне на обобщена справка за митницаАлфа Агент^ е изградена като 32-битово Client-Server приложение системата осигурява условия за едновременна работа на много потребители в обща база данни. Единното съхранение на всички информационни обекти дава възможност за бързо адаптиране на продукта към измененията в нормативната база и улеснява достъпа до документите от всички работни места. Логическата интегрираност на данните, организирани чрез Алфа Агент^, изключва възможността за произволното им или частично въвеждане при каквито и да е обстоятелства.Алфа Агент^ има вградена система за контрол на достъпа. От една страна на системно ниво могат да се дефинират различни права на достъп на потребителите до данните, а от друга на документно ниво достъпът до клетките на документите е подчинено на изискванията в процедурата при деклариране на стоките. Системата дава възможност за анализ на митническия документооборот по елементи, което се явява отличен инструмент за планиране на оперативната дейност на фирмата с митниците в средносрочен период.Алфа Агент^ притежава удобни за потребителя характеристики. Документите в системата се визуализират идентично с техния стандартен хартиен носител, което улеснява работата с тях и намалява вероятността от грешки. Веднъж въведени, данните от даден документ могат да се копират автоматично в нови документи от същия вид или да се използват като база за създаване на свързани с него документи.Алфа Агент^ работи под Windows XP/NT/98. Осигурена е поддръжка в София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Хасково. Според желанието на клиента, актуализацията на нормативната база се осъществява на място или по електронен път.Алфа Агент^ е:100% съвместим с Българската интегрирана митническа система (БИМИС) Позволява подготовка и отпечатване на ЕАД, както и прехвърлянето им на дискета за електронно подаване Функционално и данново структуриран за въвеждане и обработка на всички видове митнически, транспортни и външнотърговски документи Поддръжка на актуална нормативна база, в т.ч. Митническа тарифа, Закон за митниците, ППЗМ, Закон за акцизите, Закон за ДДС, Наредба 27 и др. Автоматично изчисляване на вземанията според митническия режим на стоката Въвеждане, отпечатване и експорт на дискета на разрешителни за икономически режимиПредоставяне на информация за задължителните и забранителни документи съгласно елемените за облагане, както и предварителна информация за възможни преференции, квоти, акцизи и други Модул за митническо обслужване на склад под митнически контрол с генериране на справки за материалната отчетност Модул за митническо обслужване на процедура "Активно усъвършенстване"Вградена функция за извличане на данни от вече попълнени документи Възможност за анализ на издадените документи Удобни за потребителя графичен дизайн и функционалност Базиран на СУБД от висок клас, автоматично поддържаща запазването и възстановяването на информацията