Алтернативни еко горива - София


Проучване, технологична разработка, избор на технико-технологични решения, проектиране и изграждане на инсталациии и съоръжения за производство на екогорива (биодизел, етанол и биогаз) на база растителни и други суровини, добивани в България.