Аксиопеа АД


Регистрация (пререгистрация), промяна в обстоятелства на фирма - ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД, АД ... или организация от типа НПО (ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията или съда.Регистрация в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), подаване на годишни финансови отчети, даннъчна защита.