Аквагруп ЕООД


Аквагруп ЕООД извършва основно своята дейност в областите на хидро- техническото строителство, дейности свързани с извършването на инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически геофизични проучвания сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти и извършване на строителството за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти, изграждане на тръбни водоснабдителни сондажни кладенци и дренажи, канализационни мрежи и съоръжения, проектиране и изграждане на помпени станции, високо напорни водопроводи и водопреносни системи, проучвания и строителство на сметища и депа за опасни отпадъци, минно-технически проучвания проекти и строителство.