Адвокат Габриел Гачев


Предоставяне на устни и писмени консултации и правни становища по въпроси на клиенти, изготвяне на договори, молби, жалби и други документи, свързани с изпълнението на възложената от клиенти работа, осъществяване на процесуално представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред органите на съдебната власт, административните органи и други компетентни служби и институции, представителство пред физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, свързана с упражняване на адвокатската професия.