Адвокат Валери Петров Илиев


Правна защита; решаване на имотни проблеми; нотариус; договори; завещания; действия срещу длъжник и гарантиране на вземанията; обезпечение на бъдещ иск; обезщетения от вреди; разводи; делби; издръжка; родителски права; фирмена регистрация пререгистрация, ликвидация и годишни финасови отчети; защита в ЕО и съд