Адвокатска кантора - Начкова


Кантората е специализирана в областта на вещно, търговско, договорно и административно право, съдебно и извънсъдебно представителство и защита пред всички юрисдикции, комплексно правно обслужване на различни видове местни и чуждестранни лица. Кантората е асоциирана с адвокатска кантора "Goldman Helldt-Berlin" във ФРГ, Берлин, където работят и българо-говорящи адвокати.