Вилидж Кепитъл ООД


Вилидж Кепитъл ООД - city of Sofia | Other Business and Financial Services

Biz2Buy е платформа за покупка или продажба на бизнес.

Ние ви свързваме, планираме заедно с вас за сделка с бизнес.

Платформата е резултат от нашия 20 годишен опит в управление на бизнеса и реализира нашите принципи на работа и професионална етика. Чрез #Biz2Buy вие можете да получите и:

1/ независима експертна оценка на бизнеса си;

2/ професионална изготвена презентация на силните страни и потенциала на вашия бизнес;

3/ методическо съдействие при подготовката на бизнеса ви за продажба