Шанс за децата - Сдружение


Работа с деца с девиантно поведение и даровити деца в областта на спорта, извънкласна работа.