Общински пазари ЕООД


Отдаване под наем на дълготрайни материални активи, търговски обекти и съоръжения.