Изобор - БКС ООД


Фирмата е създадена през 2005г. и е правоприемник на СП "Благоустройство и комунално стопанство", Ловеч, което фунционира от 1965г. Производство на инертни материали, бетонов център, варов възел, услуги с тежка механизация, строителство.