Съръжение За Пречистване На Замърсените Газови..., град Бургас, Строителство, Други, Обява № 1199835

Съръжение За Пречистване На Замърсените Газови Емисии С Комбиниране...

11 000 лв.

Направи Тази Обява VIP

СЪРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНO ДЕЙСТВИЕ

                             СЪРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ С КОМБИНИРАНO ДЕЙСТВИЕ.

                               ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА

Бързото развитие на туристическите и хотелски комплекси през последните 10-20 години,доведе до чувствително замърсяване на околната среда с емисии от ресторантски ,къмпингови и закусвални дейности които формират ежедневно емисии от своите локални дейности по :подготовка , приготвяне и реализиране  на хранителни  ястия

 С НАШЕТО ТЕХНОЛОГИЧНО СЪОРЪЖЕНИЕ СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ ЗА ЗАДАЧА ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМИТЕ КОИТО ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ КОИТО  ОКАЗВАТ НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НОРМАЛНОТО СЪВМЕСТИТЕЛСТВО НА ЧОВЕКА С ОКОЛНАТА СРЕДА ,КОЯТО Е ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ВЪЗТАНОВАЯВАНЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛНОСТА  НА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТНАТА СРЕДА.

Кратко обяснение на избора на метода на пречистване на ГАЗОВИТЕ ЗАМЪРСЕНИ  ЕМИСИИ  и разработването на съоръжението. ,Целта е да се решават  ефективно проблемите с  една съвместима технология ,/ третиране на емисиите през комбинирано съоръжение във което се осъществява пречистване по метода АДСОРБЦИЯ ,ЗАДЪРЖАНЕ НА ЧАСТИЦИ НА ДАДЕНО ВЕЩЕСТВО/ОНЕЧИСТВАЩО ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТА НА ДРУГО ВЕЩЕСТВО И АБСОРБЦИЯ,ПОГЛЪЩАНЕ НА ТЕЧНОСТ ИЛИ ГАЗ/В НАШИЯ СЛУЧАЙ ЗАМЪРСЕНИ ГАЗОВИ ЕМИСИИ/ ОТ ЦЕЛИЯ ОБЕМ НА ТВЪРДО ТЯЛО ИЛИ ТЕЧНОСТ  /ХЕМОСОРБЦИЯ/  .                                                                                                                                               СЪЩЕВРЕМЕННО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ НОВИТЕ БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ НА АДСОРБЕНТА С  БИОПРЕПАРАТИ ,КОИТО   БИОРАЗГРАЖДАТ   ФОРМИРАНИТЕ   В ПРОЦЕСИТЕ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО ПОВЪРХНОСТА НА АДСОРБЕНТА,ОРГАНИЧНИ СУБСТАНЦИИ,КОИТО  СА  ОСНОВНИТЕ  ЗАМЪРСИТЕЛИ В ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ/мазнини,от най различен характер органични субстанции и др./ СЪЩО ТАКА СЕ ПРЕДВИЖДА И РЕГЕНЕРИРАНЕ С ПРОМИВКИ НА АБСОРБЕНТА ,ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ХЕМОСОРБЦИЯТА СЪЕДИНЕНИЯТА/КАЛЦИЕВ СУЛФИТ,КАКТО, НИТРИТИТЕ И НИТРАТИТЕ /

 

 

 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ 

1.Капацитет на съоръжението от 100 до 1000м.куб/час емисии

2.Съоръжението се състои от четири секции-приемна-за биоразграждане-поз.1 и 2/,процесни за адсорбента и абсорбента  поз:3 и 4 и секция  изпускаща пречистените емисии поз:5/последната може да се комплектова със секцията на абсорбента/

3. За подържане влажност на газовите емисии преминаващи през адсорбента  се вгражда система за подаване директно  питейна вода през капкова система .

4.Доставя се специална коф помпа  за приготвяне и дозиране на регенерационния разтвор от Биопродукти за Адсорбера и Биофилтъра

5.Предвидена е Дренажна система на Приемната камера-1 за изпускане на биопречистената вода в канализационата система

6.Разработена е система от Технологични тръбни обвръзки от коф –помпата до съоръжението със съответната спирателна система за превключването на биодозиращите препарати за регенериране и промиване на Сорберите и Биофилтъра

7.Предвиден е Манометър за измерване на диференциалното  налягането  на входа на газовите емисии поз.2

8.Цялото съоръжение е мобилно,както и отделните секции са мобилни упоменати в т2 секции за демонтаж и извеждане на касетите със сорбентите,/ през секциите оборудвани с врати/  за подмяна на пълнежа или за регенерация с промивка на пълнежите.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ.

        ОБЩИ  УСЛОВИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/КЛИЕНТА/ ИЗПЪЛНЯВА РАЗВИТИЕТО НА О.В СИСТЕМАТА  ДО ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЕНТИЛАТОРА ,със  собствени средства и монтирането на ОВ системата

След  Вентилатора обвръзката на последния с КОМБИНИРАНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ се изпълнява от Доставчика на съоръжението ,както неговото монтиране и технологичен пуск срещу осигуряването на необходимите парични средства ,уговорени в съответния договор  между двете страни.

                Работа със съоръжението

   На връзката между Вентилатора и Адсорбера на входа се монтирва манометър който да отчита налягането на вход –без товар и след преминавенето на емисиите през адсорбента се отчита визуално делта Р разликата в нялагането /без товар и след товар/след увеличаването на тази разлика макс.до 0.01бара/1000Pa/ ,това означава че адсорбента не е в състояние повече да пречиства и се налага да се регенерира,без да се спира от работа.

З а целта се дозира количеството приготвен биоразтвор от 5-10 л.5 или10%-ен, подходящ за промиване на адсорбента .

След това се подава през дюзите, необходимото количество чиста вода за промиване, докато показанията на манометъра си възстанови първоначалното стойности. 

При повишаване нивото на водата в секцията на Биофилтъра,особено в процесите на промивките се  отваря /един път или два пъти на 24 часа/ дренажния вентил на поз 1,за изпускане на биопречистените води в канализационата система.

Периодично се подменя адсорбента,когато в изходната дренажна вода от поз.1 пробата показва завишено съдържание на фини диспергирани твърди частици,вследствие механично износване на адсорбента или по понижаването на съдържанието на адсорбента в касетата по набелязана мярка на горното ниво на адсорбента.При такава ситуация горната  врата  на съответната секция се отваря и   се изважда касетата за подмяна на адсорбента.В практиката смяната на адсорберите се налага след близо 3 дo 4 години.

 

 Предвижда се Дренаж на регенириращата и промивна система с цел  да  се издренирва цялата тръбна промивна система през зимните месеци ,против заледяване.,ако съществува такава опасност.

Проби за чистота на изходящите емисии се вземат от изхода на секция поз5 и по точно от отворите на поз.5

        Съоръжението с комбинираното  адсорбционно-абсорбционно действие и модула за биопречистване е с универсални   качества и възможности :

Конструкцията и функционалноста позволяват с много малко промени на някой детайли  да се настройва съоръжението за различни дебити от 100 до 1000м.куб/час 

-Достатъчно е да се смени входящия на емисиите фланец ,който да съответства на     фланеца на предвидения вентилатор.     

-Да се промени обема /количеството/на  запълването    на касетата поз.3 или поз.4

-Да се редуцира височината на адсорбционния слой,както и на абсорбционния слой, когато монтирания вентилатор няма достатъчно налягане

-Да се избира селективно или подменя  адсорбента и абсорбента  ,във зависимост от констатираните замърсители в емисиите                                                                                                                                          

       Обслужването ,подържането и контролирането на работата на съоръжението е сведено до минимално заангажирване на човешки трруд

       Регенерирането на адсорбента и абсорбента,подготовката на разтвора и промивките след възстановяването им , са процедури които се изпълняват периодично ,нормално един път месечно,по предоставена Работна експлоатационна инструкция / при обучаването на клиента/ .

      Технологичните  и конструктивните решения на съоръжението дават двегодишна гаранция за нормалната работа на съоръжението.

Цената на Биоадсорбера ,зависи от Дебита на газовите отпадни емисии,степента на замърсяемост и отстоянието до Клиента и се договаря с клиента /в цената влиза доставката на съоръжението,монтажа и технологичния пуск, 24 мес.гаранционен период./

                   Съставил:инж.химГ.Тодоров-Управител на ф/ма”ЕкоМаксБио” Бургас и ЕТ”Техекопроект-96”гр.Бургас

 

ЕКОМАКСБИО-БУРГАС  ЕООД с  БУЛСТАД :203170515 и адрес на 

Управление :гр.Бургас 8001  ул:Места № 92 ап.2 ет.1 GSM:0878621540:08984235554

 

           Р  А  Б  О  Т  Е  Н    П  Р  О  Е  К  Т

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ

ПРЕЧИСТВАТАТЕЛНО КОМБИНИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ „БИО-АД-АБСОРБЕР”

ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВИ ЕМИСИИ ОТ КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

                          С КАПАЦИТЕТ ДО  2000НМЗ/ЧАС

 

ОБЕКТ:Заведение „РЕСТОРАНТ”-с кухненски помещения.,закусвални и барбекюта за вътрешен и външен монтаж.

ЧАСТ:ТЕХНОЛОГИЧНА

           А- ИНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАПИСКА

           Б. ЧЕРТЕЖНА КОМПАНОВЪЧНА БЛОК СХЕМА НА БИОАДСОРБЕРА

          В. ЧЕРТЕЖ НА БИОАДСОРБЕРА С ОПИС НА ДЕТАЙЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО.

         Г. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

РАЗРАБОТИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕТО:  ПРОЕКТА-  ЕКОМАКСБИО-БУРГАС ЕООД

                                                               

 

 

              СПЕСИФИЦИРАНЕ  НА  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ  ПАРАМЕТРИ  НА  БИОДСОРБЕРА  МОДЕЛ: GENITO –Qm3/h- № 0..

 № по редНАИМЕНОВАНИЕДЕБИТ-M3/hОБЕМНА 

Скорост-м3/минНАЛЯГАНЕ-ЗАГУБИ в Биоадсорбера в  mbarИЗПЪЛНЕНИЕ НА Биоадсор

Бера-вид на материала-

    П  О  К  А

           / Р    А

ШИРИНА

       См.

 

   З  А  Т  Е 

     З   М   Е 

ДЪЛЖИНА

     См.Л И

 Р   И/

ВИСОЧИНА

      См.  ЦЕНА на 

Биоадсорбера

с Въздуходувка-

та в  ЕВРО.

1.0GENITO-100/200- 00.100-2001.7-3.3-

m3/min.  100-150AISI  304  70 150 1403950.00

2.0GENITO-250/350-00.250-3504.2- 5.8 –

- m3/min.  150-170AISI  304  150 1804500.00

3.0GENITO-400/550-00.400-5506.7-9.2-

-m3/min.  180-200AISI  304 70 150 2005300.00

4.0GENITO-600/750-00.600-75010-12.5-

-m3/min.  210-230AISI  304 90 150 2205850.00

5.0GENITO-800/1000-00.800-100013.3-16.7-

-m3/min. 240-280AISI  304 90 220 2206500.00

6.0GENITO-1100/1250-00.1100-125018.3-20.8-

-m3/min. 300-320AISI  304 120 220 2207200.00

7.0GENITO-1500/1800-00.1500-180025-30-

-m3/min. 350-450AISI  304 120 220 2507850.00

 

 

9.11.2016 год.Разработил:Инж:ГЕОРГИТОДОРОВ

Съръжение За Пречистване...
Кликнете върху снимката за да я увеличите Кликнете върху снимката за да я увеличите
За Контакти
 град Бургас
гр.Бургас ул.Места 92
 ЕКО МАКС БИО-БУРГАС-ЕООД
 valqnikolai
 http://www.ecomaxbio-burgas.com
 Изпрати И-мейл
1199835

Обява №: 1199835

Категория: Други

Редактирана: 06.01.2017

Разглеждания: 110

Редактирай тази обява Докладвай Проблем Изпрати на приятел Принтирай Обявата Добави в бележника
 

Подобни обяви

Безплатно.net ви представя още обяви в тази категория:

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната Отговорност
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и...
Договаряне
град София
17.09.2017
Докландс ООД : пристанища, пристани, кейове, понтони, платформи, плаващи модули, докове
Фирмата е специализирана в търговия и консултантски услуги за изграждане на кейове, съоръжения за сухо - drive on приставане, платформи...
Договаряне
град София
21.02.2017
Автобуси под наем за превоз на пътници в страната и чужбина
Комфорт-транс предлага Автобуси под наем за превоз на екскурзии, мероприятия, семинари, 8 Декември, зелени училища, детски градини,...
Договаряне
град София
22.01.2017
Услуги И Под Наем На Автовишки-0887252982
Автовишки под наем:-14м--22м-28м-.Услуги с автовишки:-Реже и кастри опасни дървета в градски условия и на труднодостъпни места. Работи с...
150 лв.
град София
24.05.2016
Варна Хаус ЕООД -цялостен строителен ремонт
Дейности строителни ремонтни дейности варна»Изграждане на сглобяеми къщи »PVC и AL дограма; »топлоизолация по алпийски...
1 лв.
град Варна
06.06.2017
Проектиране и Узаконяване
Проектиране и УзаконяванеУзаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписиИзготвяне на пълна проектна документация . Огледа и...
390 лв.
град София
05.02.2017
Козирки, сенници, метални конструкции
За Вашето удобство Ви предлагаме козирки с поликарбонат и метални конструкции, с безкомпромисно качество и иновативна изработка!...
170 лв.
град София
21.01.2017
Охранителни ролетки,щори,тенти,сенници,парапети,дограма,комарници
„РОЛТЕСТ” ЕООДул."Батак" 48, тел:0877 72 74 74; 0886 18 50 44  Изработка, доставка, монтаж и ремонт на всички видове охранителни ролетки...
Договаряне
град Бургас
25.07.2017
Няма Снимка
Абрихт с циркуляр (вал 29см);Ел. мотор 1.1. 220V 2900 оборота;Ел. мотор 1.1. 380V 2900 оборота;Редуктор 1/50;Редуктор 1/20;Водна помпа...
Договаряне
град Видин
05.02.2017
Ремонт на всички видове ролетки- 056/81 46 42
Предлагаме всички видове услуги и ремонт на охранителни ролетки.Автоматизиране, преместване, демонтаж, скъсяване и удължаване на...
Договаряне
град Бургас
25.07.2017

Съдържание за възрастни!

За да влезете в секция 'Запознанства' на Безплатно.net трябва да имате навършени 18 години.

Ако сте над 18 години натиснете 'Над 18 съм', в противен случей натиснете 'Под 18 съм'.


 Над 18 Години Съм
 Под 18 Години Съм

Избери твоята област в България:

За да виждаш само обявите от твоята област моля избери я от менюто по-долу:
Редактирай тази обява:

За да редактирате тази обява моля въведете парола:

Обява # »   
Парола »   
   

Забравена парола?!? Възстановете я от тук.

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.

Затвори