Счетоводни услуги

50 лева
Счетоводни услуги Съставяне на финансови отчети, Абонаментно счетоводно обслужване, Административни услуги, Годишно счетоводно приключване, Данъчна защита, Личен състав и работни заплати, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Юридически лица - град Пловдив | Счетоводни

Счетоводни услуги


1. Абонаментно счетоводно обслужване:

- текущо счетоводно отчитане на документи - изготвяне на оборотна ведомост
- изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и другите действащи закони в Република България
- счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток и отчет за дълготрайните материални активи и отчет за собствения капитал
- изготвяне и подаване на статистическите форми
- съставяне на годишен амортизационен план на дълготрайните материални активи
- аналитична отчетност, според нуждите на клиента
- патентни декларации
- изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС
- годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- представяне пред органите на НАП

2. Годишно приключване.

- попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- изготвяне на годишни финансови отчети, включващи; баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, отчет за дълготрайните материални активи и други, според спецификата на дейността
- изготвяне отчети за статистиката
- представяне на годишните данъчни декларации в НАП и статистическите отчети в НСИ

3. ТРЗ и личен състав

- изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови договори
- изготвяне на граждански договори, сметка за изплатени суми и служебни бележки
- изготвяне ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и представяне на болнични в НОИ
- изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета
- предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
- попълване на трудови и осигурителни книжки, изготвяне на УП 2, заверка на осигурителен стаж

4. Регистрации

- регистрации и пререгистрации на фирми
- регистрации по ЗДДС
- регистрация в Комисия за защита на личните данни
- регистрация в Инспекцията по труда
- други регистрации

Счетоводна кантора " ЛОГОС" предлага счетоводни услуги на абонаментен принцип. Цените на примерни пакети за счетоводни услуги за период от 1 месец:

ЦЕНА ЗА ФИРМИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС - 50.00 ЛВ.

ЦЕНА ЗА ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС - 100.00 ЛВ.

Посочените цени са без ДДС в български лева !


Посещения: 10