Счетоводни услуги

50 лева
Обява от
Частно Лице
Тип Обява
предлага

Счетоводни услуги на добри цени* Счетоводно обслужване на фирми и физически лица;
* Изготвяне на индивидуален сметкоплан за фирми;
* Изготвяне на счетоводната политика на дружеството и съблюдаване за спазването и;
* Регистрация по ДДС;
* Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
* Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации;
* Съставяне на отчетни регистри за първичните счетоводни документи;
* Отчитане на материални запаси - складови наличности;
* За производствени предприятия – изготвяне на калкулации и формиране на себестойност;
* Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи, съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
* Вземания от клиенти и задължения към доставчици – текущ анализ и последващ контрол;
* Изготвяне на бюджет за приходи и разходи;
* Месечни отчети и анализи за мениджмънта на дружеството;
* Изготвяне на междинни отчети и анализи;
* Изготвяне на годишни финансови отчети за НАП и НСИ;
* Изготвяне на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ;
* Успешно преминаване на проверки и ревизии от НАП и други държавни институции;
* Подаване на информация към мениджмънта на дружеството Ви за настъпили промени в данъчно-осигурителното или трудово законодателство

* Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
* Изготвяне на договори за управление и контрол и граждански договори;
* Водене на трудови досиета на работниците и служителите, трудови книжки;
* Изготвяне на разчетно-платежни ведомости за заплати на работниците и служителите;
* Изготвяне на хонорар-сметки за изплатени суми по граждански договори;
* Обработка на болнични листове и подаването им към НОИ;
* Изготвяне на декларации и уведомления за НАП и НОИ;
* Подаване на изготвените декларации и уведомления към НАП и НОИ;
* Изготвяне на служебни бележки и удостоверения;
* Изготвяне на документи за пенсиониране;
* Успешно преминаване на проверки и ревизии от НАП и НОИ.

Посещения: 71