Тази обява не е активна! Намери подобни обяви в Счетоводни, град Стара Загора, град Център.
Счетоводни услуги и консултации Management Reporting, Абонаментно счетоводно обслужване, Административни услуги, Годишно счетоводно приключване, Данъчна защита, Регистрация на фирми, Счетоводни консултации, Съставяне на финансови отчети - град Стара Загора | Счетоводни

Счетоводни услуги и консултации

Цена
Договаряне
14.06.19
град Стара Загора

Предлагаме Ви:


Текущо счетоводно отчитане на документооборота съгласно приложимите Национални стандарти

Контрол на първичните счетоводни документи съобразно с националното счетоводно и данъчно законодателство.

Синтетично и аналитично водене на стоково - материалните запаси.

Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи, начисляване на амортизации, изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план.

Изготвяне на дневник на покупките и продажбите, справка – декларация по ЗДДС, VIES декларация и подаването им в НАП в законоустановения срок.

Текущо осчетоводяване на банкови извлечения

Следене на разплащания между клиенти и доставчици

Съставяне на трудови договори, допълнителни споразумения към тях, заповеди за освобождаване и декларирането им в НАП.

Попълване на трудови и осигурителни книжки.

Ежемесечно съставяне на ведомост за работна заплата, платежни нареждания към бюджета, изготвяне и подаване в НАП на декларации образец 1 и декларации образец 6.

Обработване на болнични листове, корекции свързвани с тях, деклариране на промяна на обстоятелства, съставяне и подаване в срок на Деклараия по чл.50 и чл.53 във връзка с майчинство

Извършване на годишно счетоводно приключване, подаване на годишни данъчни декларации и приложения към тях и подаването им по електронен път или на хартиен носител според вида на данъчно задълженото лице.

Публикуване на Годишен отчет за дейността и приложенията към него в сайта на НСИ в регламентирания срок.

Изготвяне и подаване на месечни, тримесечни и годишни статистически справки към НСИ.

Изготвяне на вторични счетоводни документи.

Представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ, Инспекцията по труда, Банковите институции.

Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.

Цена по договаряне.

Посещения: 480