Разработени теми магистърска програма управление на проекти от ЕС

Цена
15 лв
07.06.18
град Добрич
Обява от
Частно Лице

Разработени теми по магистърска програма Европейска администрация и управление на проекти. Темите са 16 от конспект за държавен изпит и обхващат:

1.Възможности за управление на социалните взаимодействия.

2.Формиране на проектни екипи за разработване и реализация на публични проекти

3.Правна рамка на институционалната система на ЕС.

4.Механизми за формиране на основни политики на ЕС. Процеси на приемане на общностни решения.

5.Цели и принципи на политиката на сближаване на ЕС. Същност и предназначение на европейските фондове.

6.Стратегически програмни документи на България за управление на средствата от фондовете на ЕС (2014-2020). Институционални механизми.

7.Структура на проекта – основни, съставни и допълнителни елементи. Механизми при проектните цели и ограничения. Видове проекти.

8.Планиране и програмиране на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

9.Финансиране на проекти по линия на Общата селскостопанска политика – фундаментални принципи, цели, схеми за прилагане за периода 2014-2020 г.

10.Политика за трансгранично сътрудничество и транснационално сътрудничество. Европейско териториално сътрудничество.

11.Цикъл на публичния проект. Подготовка на проектни предложения по програми на ЕС. Електронно кандидатстване ИСУН 2020.

12.Наблюдение и оценка при управление на европейски програми и проекти.

13.Финансово управление и контрол при усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Роля и място на мониторинга при управление на проекта.

14.Превенция, идентификация и докладване на нередности и борба с измамите при усвояване на средствата от ЕС.

15.Публичност и информираност при използването на ЕСИФ в България.

16.Електронно управление на проекти.

Посещения: 61