Пречиствателни Станции От Ново Поколение, Други -..., град София, Услуги, Други, Обява № 1072970

Пречиствателни Станции От Ново Поколение

100 лв.

Направи Тази Обява VIP

ECOMAX  TECHNOLOGY-ЕООД
СОФИЯ-1407 УЛ.КОРАБ ПЛАНИНА № 22
Тел. 02/8683123 begin_of_the_skype_highlighting БЕЗПЛАТНО 02/8683123  ; 0878621509 ; 0878621508 ; 0885621508;
Технологичния лидер в бранша
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА ПИТЕЙНА И ОТПАДЪЧНА ВОДА  ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Иновации означава да предложиш бъдещето днес
Представяме ви най-новата нанотехнология за филтриране на питейна и отпадъчна вода

В началото беше идеята. Идея  за по-добро качество на живот.  А може ли живот без вода? Разбира се, че не може но и с некачественна замърсена вода също не може. Водата трябва да отговаря на определени санитарно-хигиенни норми за да може да се използва. Тя е едно от най-големите природни богатства и  е от голямо значение за живота на нашата  планетата. Повече от 2/3 от земната повърхност е покрита с нея но по-малко от 3% е годната  за пиене вода.  Този факт накара хиляди специалисти  да търсят технологични  решения за повишаване качеството на водата. Филтриращите системи които ви предлагаме  са типичен представител на нанотехнолигиите. Затова първо ще изясним какво е това нанотехнология. Нанотехнологията се занимава със създаването, изследването и използването на екстремно малки структури. Представката „нано” произхожда от гръцки и означава „малък колкото джудже”. Един нанометър е една милярдна част от метъра и една милионна част от милиметъра и съответстства по големина на около една 10-то-хилядна от големината на човешкия косъм, при което се намира в ултра малкия обхват на атомите и молекулите. Наредени един до друг от 4 до 6 атома дават представата за големината на 1 нанометър. Основни градивни елементи са наночастици, наричани още квантови точки. Според някои автори това са обекти под 100 нм, а според други размера на частиците не е от значение, а промяната в свойствата им в следствие на проявата на квантови ограничения. Именно тази промяна в свойствата е това което отличава наночастиците от колоидите. Известни са т.н. наночастици с „магически” размер където настъпва рязък преход в свойствата. Интересен е факта, че за някои материали се наблюдават по няколко такива прехода. Нано размерните материали се наричат още нискоразмерни системи и общо се класифицират в три групи. Двумерни системи, към които спадат различните тънки слоеве и многослойни структури, квантови ями. Едномерни системи, така наречените линейни верижни структури към които спадат нанотръбички и квантови жички и др. Нулеворазмерни системи са различните по структура клъстери, колоиди, нано кристали, квантови точки и други. Но за да придобиете  по-пълна представа за размерите на наночастците ще дам следния пример:  Един елемент на наноструктурата се отнася по големина към големината на футболна топка, така както футболната топка се отнася към земното кълбо. Впечатляващо нали! Филтриращите системи C.F.M Systems на I.T.N –WATER FILTRTION Германия  принадлежът към категория нано-филтри защото микро порите са с големина под 100нм. Няма друга такава филтрираща система която да гарантира такова високо ниво на филтрация, лесен монтаж, лесно обслужване, дълъг експлоатационен период, ниски експлоатационни разходи, лесен монтаж и много други предимства които ще научите като прочетете целия материал.
1.    ВИДОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Стандартно приложение
Филтриращите системи C.F.M Systems предлагат единствен по рода си мембранен био реактор използван  за създаването  ново поколение биологични пречиствателни станции. Те са разделени по размер в няколко последователни класа, и благодарение на стандарт могат да се комбинират избирателно един с друг. Това намалява нуждите от дългосрочно планиране, съкращава времето за доставка и поддържа високо качество на пречистените води с ниски експлоатационни разходи. За битови отпадъчни води са налични следните стандартно произвеждани станции:
Малки инсталации за пречистване на вода за 4-52 жители(съответстващо на еквивалент жители (Eж)).
Инсталация за 100 м3 отпадъчна вода на ден (Съответства приблизително на 666 еквивалент жители).
Инсталация за 250 м3 отпадъчна вода на ден (Съответства приблизително на 1666 еквивалент жители).
Инсталация за 1000 м3 отпадъчна вода на ден (Съответства приблизително на 6666 еквивалент жители).
Инсталация за 2500 м3 отпадъчна вода на ден (Съответства приблизително на 16 666 еквивалент жители).
В сравнение с конвенционалните пречиствателни станции C.F.M Systems заедно с  биологичното стъпало изисква само от една четвърт до една шеста от пространството заемано от конвенционалните станции. Това отваря нови възможности при избора на площадка и проектирането на пречиствателни станция във високи сгради, национални паркове, хотелски комплекси, кораби и други. Дори временни инсталации и преносими ситеми могат да бъдат успешно реализирани с C.F.M Systems.
Иновационната филтрираща система C.F.M Systems заменя стандартните утаител /първични и вторични/ в конвенционалните пречиствателни станции и позволява ефективността на биологичното пречистване да се увеличи многократно (10 до 12 грама сухо вещество на литър).
Отпадъчните води са пречистени от микроби и неразтворени вещества (концентрация на сухо вещество < 1 мг/л), това позволява пвторното използване на пречистената вода за много други дейности и цели като напояване, почистване на превозни средства, за казанчета за тоалетни и др.).
Високата надеждност на C.F.M Systems и специално разработената концепция за предотвратяване на миризми, позволяват автономната станция за отпадъчни води да се разположи в близост до мястото от което идват водите. Те могат да бъдат реализирани в децентрализирани или полу-децентрализирани структури, което прави ненужни големите разходи за канализационни системи.
Повторна употреба на водата
“Нито една друга мярка не би могла сама по себе си да допринесе повече за побеждаване на болестите и с това за опазване на живота, отколкото снабдяването на цялото население с чиста питейна вода и подходящи санитарни системи.” - Кофи Анан (ген.секретар на ООН 1997 - 2006г.)
При решаването на конкретните проблеми, ние разработваме нови концепции, които касаят целия воден кръговрат.  Актуалните теми, като повторното използване на водите и създаването на компактни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са наши приоритетни  задачи.
Докато в миналото, пречистването на отпадни води е било фокусирано предимно към предотвратяване на замърсяването на водоприемниците,  водни басейни и реки, бързото нарастване на потреблението на вода все повече измества вниманието към обработката на отпадъчни води за последващо използване. Водата обработена с S.F.M Systems отговаря на най –строгите изисквания и може да бъде използвана веднага за някои от следните цели:
-    Поливане
-    Вода за тоалетни казанчета
-    Измиване на МПС
-    Разбъркване на бетон
-    Дъждуване за предотвратяване образуването на прах
-    Вода за охлаждане и пожарогасене
-    Фонтани и декоративни езера
Повторното използване на вода от S.F.M Systems предлага конкретни ползи в райони, където количеството или качеството на подземните и повърхностните води са недостатъчни, или когато техническите възможности за пречистване са ограничени. Остър недостиг на вода вече съществува в силно пренаселените райони, както и в бързоразвиващите се страни и нововъзникващите икономики. Този проблем е придружен от отрицателни въздействия върху населението и промишленото производство.
Хигиенизиране
Иновационната филтрираща система C.F.M Systems използва физическа бариера /керамични нано филтри/ , които отделят опасните /патогенните/ микроорганизми. Това е особенно важно за следните случаи:
Ако пречистената вода е предназначена за последващо използване.
Ако водите около точката на заустване се използват за къпане и плуване.
Ако водния басей  водоприемник използван за заустването  е в екологично чувствителна зона  и има признаци на еутрофикация и др .
В междинния буфер за пречистена вода обаче, при определени условия е възможно повторно заразяване с микроби от въздуха, стените на контейнера или тръбопроводите. В такива случаи може да се използва дезинфектант / таблетки с активен кислород- peroxide tablets/  с дълготраен ефект за да предотврати такова замърсяване.
Децентрализирани структури
Все повече световни  експерти са съгласни, че малките и средни станции за обработване и третиране на отпадъчна  вода са по-гъвкави и ефективни , по-лесно отговарят на непрекъснато повишаващите се санитарно-хигиенни  изисквания. Това се отнася за много области, включително енергийните ресурси, и отвеждането на отпадните  води: особенно в случаите на дренаж чрез отворени канали, като преобладаващата част от инвестиционните и експлоатационните разходи са за транспортиране, а не за третиране на отпадъчните води. Наред с икономическите предимства на децентрализирани или полу-децентрализирани инсталации с C.F.M Systems, има много други причини за да се използват  методи под налягане за отводняване на къси растояния:
В зависимост от топографията водата трябвада се изпомпва непрекъснато или тръбите да се положат много дълбоко с цел постигане на необходимия хидравличен градиент за гравитационно обтичане като движеща сила на водата. Особенно в топлите региони, съществува опастност от развитието на остри миризми поради наличието на сероводород в тръбите. Този проблем допълнително се влошава от нестабилния поток на отпадъчната вода и продължителното време на престой в канализацията.
Съществуват много аргументи в подкрепа на световен преход от централизирана към децентрализирана сицтема за отвеждане на отпадъчни води. Най-убедителния аргумент е в самото статукво: в индустриалните държави има остра нужда от обновяване на инфраструктурата, а в други региони на света тепърва предстои изграждане свързано с големи инвестиции.

Оптимизация на необходимото пространство

Концентрацията на бактерии за C.F.M Systems обикновенно е между 10 и 15 г/л. В някои случаи, когато вода се процежда от депа е възможно концентарията да достигне 25 г/л. В тези случаи се използва кислород с висока чистота вместо атмосферен кислород. За сравнение, в конвенционалното пречистване на отпадни води бактериалните концентрации са между 3 и 6 г/л.
Това означава, че ефективността на пречистване с C.F.M Systems се увеличава 4-6 пъти за същия работен обем на биореактора или, че работния обем може да бъде намален за същите концентрации като се запази ефективността. Като цяло, C.F.M Systems заемат значително по-малко място от конвенционалните станции.
Отстраняване на частици
Заедно с хигиенизирането, почти целия процес на задържане на частици води до по-доброто отстраняване на въглерод, азот и фосфор, тъйкато хранителните  вещества които са свързани със активната утайка се премахват.
При конвенционалните станции за пречистване на 10 000 м3 отпадна вода на ден,  например БПК натоварването  след последния утаител е 300 кг/г или почти 110 000 кг/год., което е резултат от обичайното количество- 20, 30 мг/л на разтворени вещества което постъпва на входа. Тези приблизително 110 тона БПК на година, вече не се нуждаят от разграждане във водни басейни с консумация на кислород, ако се изпозлзват S.F.M Systems.
Надеждност
 В малките ЛПСОВ залпово постъпва концентриран поток от битови отпадъчни води, в който количеството на органиката, азота и фосфора не са в оптималната пропорция за протичане на биологическия процес на пречистване – съотношение – 100:5:1 (органика:азот:фосфор), следователно в примитивни, неавтоматизирани системи замърсяванията, излизащи извън пределите на споменатите пропорции, ще излизат на изхода просто непречистени с изходящите води.
 Операторите на пречиствателните станции се нуждаят от технология на която могат да разчитат 24 часа в денонощието в продължени на дългогодишен период от време.Иновационната филтрираща система C.F.M Systems работи безпроблемно  въпреки промените  в органичното натоварване на входа на станцията  и химическия състава на входа  както и сезонните температурни промени.  Пречиствателните стации от този тип работят безпроблемно и осигуряват постоянно високо качество на пречистената  вода на изхода. C.F.M Systems е мембранна система която отговаря на ежедневните изисквания на пречиствателните станции, което осигурява максимална надеждност. В комбинация със системата ADAB (Автоматичен асистент за промивка с детергент), C.F.M Systems осигурява голям дебит и стабилен и дългосрочен работен период. В сравнение с други потопени мембранни системи, плоските керамични мембрани могат постиянно да се регенерират.

 

СТЕФАН АНГЕЛОВ

0878621509

02/8683123

e-mail: ekomakc@abv.bg

 

Пречиствателни Станции...
Кликнете върху снимката за да я увеличите Кликнете върху снимката за да я увеличите
За Контакти
На Картата
На Картата
 град София
Лозенец Кораб планина 22
 Стефан Ангелов
 http://www.ekomakc.com/
 Изпрати И-мейл
1072970

Обява №: 1072970

Категория: Други

Редактирана: 03.02.2017

Разглеждания: 40

Редактирай тази обява Докладвай Проблем Изпрати на приятел Принтирай Обявата Добави в бележника
 

Подобни обяви

Безплатно.net ви представя още обяви в тази категория:

Оферта за заем между сериозен и честен човек
ЗдравейтеНие сме асоциация на частни инвеститори.Ние предоставяме на всяко физическо или юридическо лице заеми, като максималният срок на погасяване е 15 години,...
Договаряне
град Златарица
21.09.2017
Специфични тренировки по футбол
Индивидуални тренировки по футбол за деца, юноши и възрастни водени от френски възпитаник, завършил треньорство и футбол в Нант и Марсилия. Усъвършенстване по...
10 лв.
град София
26.09.2016
Професионални масажи
Професионални масажи на високо ниво, за сериозни дами и господа
30 лв.
град Пловдив
22.09.2017
Преводи, уеб дизайн, графичен дизайн, софтуерно инженерство
Ние сме екип от специалисти на свободна практика или така наречени на съвременен език фрийлансъри. AK-Freelance Solutions е млад, но това не...
Договаряне
град Русе
25.09.2017
почивка на море във "Василико" Царево
Апартаментът и студиото са в новопостроена сграда в кв."Василико"/ разрешение на ползване - август 2010 год./, която е на 200 м от плаж...
65 лв.
град Царево
24.07.2017
Частен учител по английски
Уроци по английски за всички нива, видове и възрасти в удобно за Вас време и място. Цена по договаряне (между 10 и 15 лв. на учебен час).
12 лв.
град София
29.07.2017
Щори, комарници и сенници на ниски цени
Продажба и монтаж на всички видове щори, комарници и сенници. Специална клиентска отсъпка.Заповядайте
Договаряне
град София
31.07.2017
easyHotel Sofia / Low Cost/ Нощувки на ниски цени в София център – от 38 лв. за двойна стая с баня
easyHotel Sofia е нискотарифен и предлага изключително ниски цени за краткосрочни нощувки в хотел в София център, до метростанция.  Това...
38 лв.
град София
18.09.2017
Изработка на надгробни паметници – ниски цени
ЕТ "ФОКС-Валентин Петков" предлага изработка и на всякякви модели надгробни паметници и урнови плочи от мрамор, гранит и варовик....
Договаряне
град София
22.07.2017
Цветни визитки на супер цената от 6 лева
Цветни визитки на супер цената от 6 лева!!!Цветни визитки на 300 гр/м2 МАТ.120 цветни визитки — 6.00 лeвa.510 цветни визитки — 20.00 лeвa.1020...
6 лв.
град София
26.07.2017

Съдържание за възрастни!

За да влезете в секция 'Запознанства' на Безплатно.net трябва да имате навършени 18 години.

Ако сте над 18 години натиснете 'Над 18 съм', в противен случей натиснете 'Под 18 съм'.


 Над 18 Години Съм
 Под 18 Години Съм

Избери твоята област в България:

За да виждаш само обявите от твоята област моля избери я от менюто по-долу:
Редактирай тази обява:

За да редактирате тази обява моля въведете парола:

Обява # »   
Парола »   
   

Забравена парола?!? Възстановете я от тук.

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.

Затвори