Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас..., град Бургас, Строителство, ВиК / Ел. Инсталации, Обява № 1199833

Пречиствателни станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-20-003 за 20 жители

Договаряне

Направи Тази Обява VIP

 Е к о М а к с Б и о Б у р г а с  ЕООД____

 Адрес на управление:ул:Калофер 1а к/с „Лазур”

Описание на процесите на пречистване на ПСОВ с капацитет : от 4 до 50 еквивалент жители.

1.   Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00 представляваткомпактен и модерен тип пречиствателни станции,които успешно комбинират биологичното пречистване на битово-фекалните отпадъчни води чрез активната утайка с бактериален интензивен прираст/във вид на биофилм/във зоната на биофилтъра и суспендирана /плаваща/биомаса в активната зона на биобасейна .Тази комбинация има редица технологични предимства и представлява система,способна да реши сиуации,при които останалите малки пречиствателни  станции ,използващи единия от двата метода имат затруднения.

      Формата на пречиствателните станции може да бъде :цилиндрична,правоъгълна,квадратна,включително и използването на налични резервоари на клиента с подходяща за целта форма,съобразена и с наличната площадка .Ориентировъчни данни подходящи за развитието на пречиствателното съоръжение са препоръчителни за:дълбочината/височината/на водното ниво до минимум -1.5-2.0м. и линейна дължина до мин.4 до 6м.

Пречиствателните станции,използват редуващи се

Аноксидационни/анаеробни/и окислителни /аеробни /условия на  култивиране на пречистващите бактерии.Става въпрос за съвремена технология на базата на комбиниране на биомасите.

    Отпадъчната вода се пречиства както от бактериална култура,разположена върху пластмасова повърхност  ,също така и от плаваща култура в активната утайка.Чрез фино мехурчеста аерация се подава въздух в системата.За целта се използва въздуходувка,която освен че подава въздух,но и осигурява движението на пречистваната вода между активната зона и биофилтъра.

     По слабо органично натоварване/по малък дебит на подаваната вода/ или/ по разредена по състав вода/на тези пречиствателни станции не им пречи,защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са известни с отлична пречистваща функция и при минимално натоварване с органични замърсители.

    Тези станции са предназначени за пречистване на всякакви течни отпадъци,срещащи се обикновено в домакинствата.Те разлагат,деструктират и биоразграждат добре перилни прахове и течности и други средства за почистване,така че пречистената вода да е подходяща за поливане.

Не могат да се пречистват нефтени продукти и твърди отпадъци,като обелки от плодове, превръзки, парцали ,гуми и др.

   При води с високо съдържание на мазнини/например при ресторанти/е необходимо да се предвиди и мазниноуловител/същия може да се изработи и достави/

   Извънредно ценно качество на тези станции е възможноста да се прекъсне процеса на подаване на вода за пречистване за няколко месеца,през което време микроорганизмите се хранят от собствената си утайка,натрупана в биофилтъра.През това време пречиствателната станция не трябва да се изключва от действие,както и да се изважда активната утайка.

   През последните няколко години,се констатирват появата на пазара на голям избор Биопрепарати от типа на SUKACLean S/T-/Биоензимен препарат за биологично разграждане на органични отпадъци/, подходящи за дозиране в септични ями и мини пречиствателни станции/-където ефекта на пречистващите процеси достига до 95% биоразграждане на фекалните и други органични субстанции попаднали в отпадъчните води.

 

     Описание на пречистващия процес и спесификация на основните технико-технологични показатели

   Отпадъчните води най напред постъпват в приемника на първичната седиментация/утаяване/или до резервоар за отделяне на твърди и неразтворими вещества/виж.техн.блок схема поз.1/След това се отправя гравитачно към биофилтъра-поз.2 от долната страна на гофрите,на дъното са разположени кръгли аериращи дюзи за подаване на необходимото количество кислород за подържане  живота и прираста на микроорганизмите и създаването на бактериална култура разположена върху пластамасовата повърхност на биофилтъра./поз.-3/

   Подържаната денивилация в последователноста на отделните секции вградени в Биомодула ,позволява гравитачното предвижване на третираните води от една секция в друга/достатъчна е една денивилация от входа на съоръжението до изхода на пречистените  води от 30-40см.,за осъществяване на този начин на предвижване на водите от първата до последната секция/от поз.1 до поз.4/

   След поз.2 третираните отпадни води постъпват в секция поз.3 –в активната зона със плаващата суспендирана биомаса ,тук се извършва  втората степен на биоразграждането на остатъчните органични субстанции.За целта се използва въздуходувка ,която вкарва въздуха в системата с пневматично аериране с аериращи дюзи /финомехурчеста аерация/.

  Въздухът ,вкаран в активната зона доставя кислород за живота на аеробните микроорганизми и при това помага  на вътрешната циркулация на водата смесена с активната утайка,която се връща обратно в биофилтъра.В активната зона водата се пречиства от плаващата култура-активната утайка.И така водата циркулира между активната зона и биофилтъра докато се пречисти окончателно.Активната зона над дъното се свързва със седиментационния приемник-поз.4,където се разделят активната утайка от пречистената вода.Активната утайка частично се отлага на дъното,от където постоянно се връща чрез ерлифтна система /помпа на въздух/в първичната седиментация  в случаите на зараждането в активната зона на голямо количество нишковидни бактерии,основно близо 30-40% се връща в началото на секция поз2 на биофилтъра.

Пречистената/избистрена/вода във вторичния утаител поз.-4 се предвижва , чрез отвеждаща тръба ф.100мм,да се изпуска в отвеждаща канализация за БФОВ на населено място без действаща Пречиствателна станция,на индивидуални хотелски, вилни и почивни  обекти,както и да се използва за поливни цели,като за целта се дозират специализирани БИОПРЕПАРАТИ за повишаване ефекта и степента на пречистване на отпадните води.

  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИПРИМЕРНИ ДАННИ  ЗА:

-Брой еквивалентни жители    екв.жит                20

-Дебит на пречистената вода   м3/ден.  

 При водопотребителна норма-160л/екв.ж  3.22м3/ден.

-Количество на замърсяването  БПК5/ден.    1.20кг/ден

-Височина /диаметър на резервоара/ -м.     1.66                                    

-Дължина   -L                                   м.                  4.60

-Мощност на въздуходувката     W                 250 - 350          /доставка от Япония./

 -Ефект на пречистване по БПК5    %                            93-98

-ЕФЕКТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ ПО  ХПК                              %                            85-92

-Ефект на нитрификация                                               %                             80-95                                        

-Ориентировъчна цена за комплексното изпълнение на обекта.

включващ :доставки на оборудване-въздуходувка,ел.табло,дифузъори,

ерлифтна система,поликарбонови плоскостигофри за биофилтъра,тръбна

аерираща система за биофилтъра и активната зона  и биореактора ,ел.кабели

за захранване на биомодула и обслужващите помпи                                                       8500.00лв

-Изпълнение на строително мотажна работа:монтирането на Биореактора,ел.

кабелни обвръзки на съоръжението и помпите,

довеждането на входящите отпадни води,както и извеждането на пречистените

води ,включващо и помпажно  поливане за собствени нужди.                                    6500.00лв

                                              _______________________________________________________________________

                                                       Усреднена цена,която подлежи на обсъждане:          15000.00 лв

                                            ________________________________________________________________________

                                                     - Очаква се клиента да има изпълнено съоръжение на  неефективно  ниско технологично ниво ,както и изпълнени каналните обвръзки до мястото на съоръжението за пречистване,както и да предостави някой елементи нужни за реализацията на станцията за пречистване на БФОВ-КОЕТО БИ МОГЛО ДА РЕДУЦИРА ГОРЕ УПОМЕНАТАТА ЦЕНА.. УСРЕДНЕНАТА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ И ОТ КАПАЦИТЕТА НА СТАНЦИЯТА ПО БРОЯ НА ЕКВ.ЖИТ,КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕТО И ИЗПУСКАНЕТО НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ВЪВ СЪОТВЕТНИЯ ВОДОПРИЕМНИК СЪГЛАСНО НАРЕДБИ № 6.7 И 8 НА МООСВ   ИЛИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ ЗА ПОЛИВНИ ЦЕЛИ.                                                        ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА: ОТ 4 ДО 20 екв.жит

1

Брой еквивалент жители

 

ек.ж

до  4

до  8

до 12

до 20

до 30

2

Дебит на пречистваната вода

 

Мз/д

0.64

1.22

1.92

3.2

4.8

3

Количество на орг.замърсяване

 

БПК5 кг/ден

до 0.24

до 0.48

до 0.72

до 1.2

до 1.8

4

Общ действащ обем

 

М3

1.9  

2.3

2.6

3.0

5.0

5

Мощност на въздуходувката

 

W

35

53

90

120

264

6

Дневна консумация на ел.енергия

 

kwh

0.5

0.7

1.10

1.44

3.20

7

Активна повърхност на биофилтъра

 

 

м2

 

22

 

46

 

60

 

85

 

120

8

Обем на аеробната зона

 

мз

1.8

3.7

4.7

5.2

7.3

9

Дебита на въздуходувката

 

нмз/ч

6.0

7.2

12.0

25.0

27.0

10

Обем на първичния утаител

 

мз

0.2

0.3

0.5

0.6

0.8

 

  ecomaxbio_burgas@abv.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

-

Допълнителна информация
Пречиствателни станции...
Кликнете върху снимката за да я увеличите Кликнете върху снимката за да я увеличите
За Контакти
 град Бургас
гр.Бургас ул.Места 92
 ЕКО МАКС БИО-БУРГАС-ЕООД
 valqnikolai
 http://www.ecomaxbio-burgas.com
 Изпрати И-мейл
1199833

Обява №: 1199833

Категория: ВиК / Ел. Инсталации

Редактирана: 06.01.2017

Разглеждания: 60

Редактирай тази обява Докладвай Проблем Изпрати на приятел Принтирай Обявата Добави в бележника
 

Подобни обяви

Безплатно.net ви представя още обяви в тази категория:

Няма Снимка
Всякакьв вид Вик услуги.Смяна на поцинковани траби с полипропилен.Екпресни монтажи на душ кабини,мивки,тоалетни,батерии,водомери и...
100 лв.
град Стара Загора
26.06.2011
ВиК услуги: Фирма "БУЛТРАНСРЕМОНТ"-София
Фирма БУЛТРАНСРЕМОНТ-София ви предлага качествено обслужване.Ние извършваме всякакви ВиК услуги и се стараем да изпълним всичките...
Договаряне
град София
19.11.2011
ВиК професионални услуги
Изграждане и ремонт на ВиК и ПАРНИ инсталации. Смяна вертикални щрангове, монтаж душкабини, санитария.Смяна боилери, водомери,...
Договаряне
град София
08.05.2016
Няма Снимка
Метрологична проверка на стари водомери, монтаж и узаконяване на нови водомери, цена за проверка, монтаж, демонтаж и узаконяване,...
20 лв.
град София
24.06.2011
Няма Снимка
вик -услги подмяна на тръби монтиране на санитарен фаянс мивки  тоалетни болери водомери гаранция.
Договаряне
град Перник
30.06.2011
Няма Снимка
ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ, ОТПУШВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИИ, ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ИЗМИВАНЕ НА ПЛОЩАДКИ! БЪРЗО! КАЧЕСТВЕНО! НАЙ-НИСКИ...
70 лв.
град Кюстендил
30.06.2011
Няма Снимка
монтаж т.чинии,казанчета,мивки,батерии и др. аксесоари за баня,монтаж(смяна)водомери
15 лв.
град София
23.06.2011
Няма Снимка
0897066844 - Лицензирана агенция предлага работа в Белгия на специалисти ВиК  с диплом от строителентехникум или завършена...
Договаряне
град София
30.06.2011
отпушвам мръсни канали
АВАРИЙНО, денонощно, машинно отпушване канали на мивки, тоалетни, подови сифони, щрангове, отводнява помещения
120 лв.
град София
07.05.2016
Отпушване на канали
· отпушване на канали отпушване на тоалетни·  Отпушване на мивки и сифони,
90 лв.
град София
07.05.2016

Съдържание за възрастни!

За да влезете в секция 'Запознанства' на Безплатно.net трябва да имате навършени 18 години.

Ако сте над 18 години натиснете 'Над 18 съм', в противен случей натиснете 'Под 18 съм'.


 Над 18 Години Съм
 Под 18 Години Съм

Избери твоята област в България:

За да виждаш само обявите от твоята област моля избери я от менюто по-долу:
Редактирай тази обява:

За да редактирате тази обява моля въведете парола:

Обява # »   
Парола »   
   

Забравена парола?!? Възстановете я от тук.

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.

За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.

Затвори